2 یا چند تصویر را در یک ترکیب کنید

سرویس جدید را در لینک زیر امتحان کنید:
ترکیب تصاویر متعدد را به یک آنلاین

تصاویر را به اینجا منتقل کنید
یا فایل ها را انتخاب کنید

تعداد فایل ها نامحدود است
اندازه تصاویر محدود نیست

{{image.name}}

نوع:  

شما فقط می توانید یک اندازه را مشخص کنید - دومین اندازه به طور خودکار محاسبه می شود

پیش نمایش ({{output.width}} x {{output.height}})

ترکیب تصاویر متعدد را به یک آنلاین

ترکیب دو یا چند تصویر در یک: قرار دادن تصاویر در سمت راست یا پایین دیگران