Kết hợp 2 hoặc nhiều hình ảnh thành một

Hãy thử dịch vụ mới tại liên kết bên dưới:
Kết hợp nhiều hình ảnh thành một trực tuyến

Di chuyển hình ảnh ở đây
hoặc chọn tệp

Số lượng tệp là không giới hạn
Kích thước của hình ảnh không giới hạn

{{image.name}}

Loại:  

Bạn chỉ có thể chỉ định một kích thước - kích thước thứ hai sẽ được tính toán tự động

Xem trước ({{output.width}} x {{output.height}})

Kết hợp nhiều hình ảnh thành một trực tuyến

Kết hợp hai hoặc nhiều hình ảnh thành một: đặt hình ảnh ở bên phải hoặc dưới cùng của hình ảnh khác