میانگین حساب:

{{outer}}

میانگین حساب آنلاین

یک ماشین حساب آنلاین برای محاسبه میانگین ریاضی. میانگین حسابی مجموعه ای از اعداد — مجموعه ای از اعداد) - عددی برابر با مجموع تمام اعداد مجموعه تقسیم بر تعداد آنها