Trung bình số học:

{{outer}}

Số Học Có Nghĩa Là Trực Tuyến

Một máy tính trực tuyến để tính trung bình số học. Giá trị trung bình số học của một tập hợp các số — một chuỗi các số) - một số bằng tổng của tất cả các số của tập hợp chia cho số của chúng