ค่าเฉลี่ยเลขคณิต:

{{outer}}

คณิตศาสตร์หมายถึงออนไลน์

เครื่องคิดเลขออนไลน์สำหรับการคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของชุดของตัวเลข(ชุดของตัวเลข)-จำนวนเท่ากับผลรวมของตัวเลขทั้งหมดข