=

Máy tính này có thể thực hiện các hành động sau trên số nhị phân:

  1. ngoài ra +
  2. phép trừ -
  3. nhân của x
  4. Sự phân chia là
  5. logic VÀ (VÀ)
  6. logic HOẶC (HOẶC)
  7. độc QUYỀN HOẶC (XOR)

Máy Tính Nhị Phân Trực Tuyến

Một máy tính nhị phân cho các lập trình viên. Máy tính nhị phân sẽ cho phép bạn thực hiện các phép toán với các số nhị phân, chẳng hạn như: phép nhân, phép chia, phép cộng, phép trừ, logic VÀ, logic hoặc, phép cộng modulo 2 số nhị phân và nhận kết quả bằng cả ký hiệu nhị phân và thập phân